Hervorgehoben

MAYDAY 2024

(DE) Stadt für alle – heraus zum 1. Mai!

Demonstration 1. Mai 2024 14.30 Uhr Wallensteinplatz

Seit Jahrzehnten stellt sich die Frage “Wem gehört die Stadt?”. Heute ist sie aufgrund unbezahlbarer Mieten und der Dominanz von Investor:innen am Wohnungsmarkt drängender denn je. Gleichzeitig werden aber nahezu alle Lebensbereiche der Stadt von der Profitlogik bestimmt. Alternative Stadtkonzepte und nicht kommerzielle Räume werden zurückgedrängt, marginalisierte Menschen aus den Städten verdrängt. Das demgegenüber proklamierte “Recht auf Stadt” stellt nicht nur die Eigentumsfrage. Es ist vielmehr die Frage nach einer anderen Lebensweise, fernab von Staat, Kapital und Patriarchat, fernab von Herrschaft und Ausschluss.

Besonders Migrant:innen -das sog. “Gastarbeiterabkommen” zwischen Österreich und der Türkei jährt sich im Mai zum 60. Mal- erleben diesen Ausschluss aber täglich. Noch immer fristen Migrant:innen in prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen ihr Dasein und sind gezwungen in schimmligen Wohnungen zu leben, ohne Heizung und Strom wie am Gaudenzdorfer Gürtel in Wien. Die etablierten Gewerkschaften und „sozialdemokratischen“ Parteien waren dabei nie eine Hilfe. Es waren die Gastarbeiter selber, die sich zusammenschlossen und gegen ihre Arbeits- und Lebensbedingungen ankämpften. Für diese selbstorganisierten Kämpfe gab es harte Repressionen bis zum Jobverlust. Heute sind es vor allem illegalisierte Migrant:innen, die ohne jegliche Rechte ihren „Arbeitgebern“ ausgesetzt sind – ob als Erntehelfer auf den Feldern und Plantagen oder als Putz- und Pflegekräfte in den Krankenhäusern und der Heimbetreuung. Wer es denn überhaupt nach Europa schafft, ist dem ständigen Rassismus der Mehrheitsgesellschaft ausgesetzt. Wie gefährlich, sogar tödlich dieser Rassismus sein kann, zeigt die Ermordung von Marcus Omofuma am 1. Mai 1999 durch österreichische Polizist:innen.

In Erinnerung an ihn und allen anderen, die von der Polizei ermordet und drangsaliert werden, führen wir unsere Kämpfe für ein Leben in Freiheit weiter. Den vielfältigen Ausschlüssen setzen wir ein solidarisches Miteinander entgegen: gegen Staat, Kapital, Nation und Patriarchat! Für diese Perspektiven gehen wir am 1. Mai auf die Straße! Die Stadt gehört uns allen!

(EN) The city for us all! – To the streets on the first of May.

Demonstration May 1st 2024 14.30h Wallensteinplatz

For centuries the question of whom the city belongs to has been relevant. Now, in times of unaffordable rent prices and the dominance of private investors in the housing market, it has become increasingly urgent. Simultaneously almost all public spaces are being commercialized, alternative urban planning and non-commercial spaces experience push backs and marginalized people are pushed out of the cities. The proclaimed “right to the city” does not only raise questions of ownership. It also calls for a different life, away from cities, capital and the patriarchy, away from authority and exclusion.

Especially migrants -the recruitment agreement (Gastarbeiterabkommen) between Turkey and Austria is nearing 60 years this May- experience this exclusion daily. They endure precarious conditions in the work place and private life. They are forced to live in mold-infested apartments without heating or electrity, as people right now at Gaudenzdorfer Gürtel in Vienna. The established unions and social democratic parties have never offered any meaningful help, instead migrants and guest workers autonomously organized themselves and fought against their precarious situation. For resisting in turn they experienced heavy police repression, even losing their jobs at times.
Today it’s primarily illegal migrants, who are are exploited by their bosses without any way to legally resist. As workers during harvest on plantations, cleaners or care workers in hospitals and private homes they constantly experience racism from the white majority. How dangerous, even deadly this racism can be, is examplified by the murder of Marcus Omofuma who was killed on Mai 1st 1999 by austrian police.

In memory of him and all others who have been murdered and harassed by police, we will continue the fight for liberation. We resist against the exclusion and answer with solidarity against the state, capital, nation and the patriarchy. For these perspectives we will march the streets on May 1st. The city for us all!

(TR) Şehir herkesin! – 1 Mayıs’ta sokaklara !

Yürüyüş 1 Mayıs 2024 14.30 Wallensteinplatz

Herkes yıllardır bu şehrin kime ait olduğunu soruyor. Bugün bu soru, yüksek kiralar ve yatırımcıların konut piyasasındaki hakimiyeti nedeniyle her zamankinden daha acil bir hal almış durumda. Aynı zamanda kentteki yaşamın neredeyse tüm alanları kar mantığı tarafından belirleniyor. Alternatif kentsel konseptler ve ticari olmayan alanlar dışlanmakta, marjinalleştirilmiş insanlar şehirlerin dışına itilmektedirler. Buna karşılık, ilan edilen “kent hakkı” sadece bir mülkiyet meselesi değildir. Aksine, devletten, sermayeden ve ataerkillikten uzakta, tahakküm ve dışlanmadan uzakta, farklı bir yaşam biçimi meselesidir.

Özellikle göçmenler (bu Mayıs ayında Avusturya ile Türkiye arasında imzalanan “yabancı işçiler anlaşmasının” 60. yıldönümü) bu dışlanmayı her gün yaşamaktadır. Göçmenler hala güvencesiz çalışma ve yaşam koşullarında yaşamlarını sürdürmekte ve Viyana’daki Gaudenzdorfer Gürtel’de olduğu gibi ısıtma ve elektriği olmayan küflü dairelerde yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Yerleşik sendikalar ve “sosyal demokrat” partiler hiçbir zaman yardımcı olmadılar. Onlar güçlerini birleştiren, çalışma ve yaşam koşullarına karşı mücadele edenler misafir işçilerin ta kendileriydi. Bu öz örgütlü mücadeleler, iş kaybı da dahil olmak üzere sert baskılarla karşılaştı. Bugün, tarlalarda ve plantasyonlarda hasat işçisi olarak çalışan yada hastanelerde ve bakım evlerinde temizlikçi veya bakıcı olarak “işverenleri tarafından ” hiçbir hakkı tanınmamasına maruz kalanlar çoğunlukla bu illegalize edilmiş göçmenlerdir. Avrupa’ya ulaşmayı başaranlar ise çoğunluk toplumunun sürekli ırkçılığına maruz kalmaktadır. Marcus Omofuma’nın 1 Mayıs 1999 tarihinde Avusturyalı polis memurları tarafından öldürülmesi, bu ırkçılığın ne kadar tehlikeli, hatta ölümcül olabileceğini göstermektedir.

Onun ve polis tarafından öldürülen, zulme maruz bırakılan tüm diğerlerinin anısına, özgür bir yaşam için mücadelemizi sürdürüyoruz. Dışlanmanın çeşitli biçimlerine dayanışmayla karşı çıkıyoruz. Devlete, sermayeye, milliyete ve patriyarkaya karşı! Bu perspektifler için 1 Mayıs’ta sokaklara çıkacağız! Bu şehir hepimizin!

(BKS) Grad za sve nas! – Na ulice prvog maja!

Prosvjed 1. maja 2024. 14:30 Wallensteinplatz

Već stoljećima je relevantno pitanje kome pripada grad. Sada, u vremenima nepodnošljivo visokih cijena najma i dominacije privatnih ulagača na tržištu nekretnina, to pitanje postaje sve hitnije. Istovremeno, gotovo svi javni prostori se komercijaliziraju, alternativno urbanističko planiranje i nekomercijalni prostori nailaze na otpor, a marginalizirane ljude se tjera iz gradova. Proklamirano “pravo na grad” ne postavlja samo pitanja vlasništva. Ono također poziva na drugačiji život, daleko od države, kapitala i patrijarhata, daleko od autoriteta i isključenja.

Posebno migranti – sporazum o gastarbajterima (Gastarbeiterabkommen) između Turske i Austrije slavi 60 godina ovog maja – svakodnevno doživljavaju to isključenje. Podnose nesigurne prekarske uvjete na radnom mjestu i u privatnom životu. Prisiljeni su živjeti u stanovima zahvaćenima plijesni bez grijanja ili struje, poput ljudi sada na Gaudenzdorfer Gürtel u Beču. Uspostavljene sindikalne organizacije i socijaldemokratske stranke nikada nisu ponudile nikakvu značajnu pomoć, umjesto toga migranti i gostujući radnici autonomno su se organizirali i borili protiv svoje nesigurne prekarske situacije. Za takvo protivljenje su i sami trpjeli tešku policijsku represiju, ponekad čak gubeći i posao. Danas su to prvenstveno ilegalni migranti koji su iskorišteni od svojih šefova bez ikakvog legalnog načina otpora. Kao radnici tijekom berbe na plantažama, čistači ili njegovatelji u bolnicama i privatnim domovima, neprestano doživljavaju rasizam od strane bijele većine. Kako opasan, čak smrtonosan, rasizam može biti, svjedoči ubojstvo Marcus Omofume, koji je ubijen 1. maja 1999. godine od strane austrijske policije.

U spomen na njega i sve ostale koji su ubijeni i uznemiravani od strane policije, nastavit ćemo borbu za oslobođenje. Protivimo se isključenju i odgovaramo solidarno protiv države, kapitala, nacije i patrijarhata. Za te perspektive marširat ćemo ulicama 1. maja.

Grad za sve nas!

Call für Demo Ordner_innen

EN VERSION BELOW

(DE) Call für Order_innen
Du hast Zeit die MAYDAY am 1. Mai zu supporten?
Wir suchen Personen, die uns bei der Demonstration unterstützen (siehe www.mayday.jetzt).

Vorbesprechung: 25.04. 20h @4lthangrundhttps://www.4lthangrund.jetzt/zugang-zu-4lthangrund-4lthangrund-2/

Danach gibt es ab ca. 20h30 MAYDAY Kino mit Kurzfilmen zu den diesjährigen und allgemeinen Themen der Demo und allgemein zum 1.Mai als Kampftag rund um Arbeit.

Wer nicht zur Vorbesprechung kommen kann, aber trotzdem Interesse hat, kann eine Email an: contact@mayday.jetzt schreiben.

Worum geht es?
Den Überblick behalten, darauf achten, ob es Provokationen oder Gefährdungen der Demo gibt. Zum Beispiel mit darauf achten, dass der Demokonsens (zum Beispiel: keine Nationalflaggen) eingehalten wird. Oder mit darauf achten, dass keine Autos in die Demo fahren. Gerne zusammen mit einer zweiten Person (immer in 2er Teams arbeiten). Wenn du alleine kannst, können sich beim Vorbereitungstreffen oder am Demotag Teams bilden.

(EN) Call for Demo-stewards.
Do you have time to support MAYDAY on 1 May?
We are looking for people to support us at the demonstration (see www.mayday.jetzt).

Preliminary meeting: 25.04. 20h @4lthangrundhttps://www.4lthangrund.jetzt/zugang-zu-4lthangrund-4lthangrund-2/

After the meeting there will be a MAYDAY cinema from about 20h30 with short films about this year’s and general topics of the demonstration and generally about the 1st of May as a day of struggle around work.

If you can’t come to the pre-meeting but are still interested, you can send an email to contact@mayday.jetzt.

What is it about?
Keeping an overview, paying attention to whether there are provocations or threats to the demo. For example, making sure that the demo consensus (e.g. no national flags) is respected. Or make sure that no cars drive into the demo. Preferably together with a second person (always work in teams of 2). If you can work alone, teams can be formed at the preparatory meeting or on the demo day.

Beteilige dich bei der MAYDAY 2024 / participate in MAYDAY 2024

Auch dieses Jahr findet am 1. Mai wieder die Mayday in Wien statt und wie schon die letzten Jahre laden wir euch zu den Vorbereitungstreffen ein. Falls ihr euch daran beteiligen wollt, schreibt uns, dann können wir euch Ort und Zeit des nächsten Treffens zukommen lassen.

Die Mayday sieht sich seit jeher in der Tradition der antiautoritären sozialen Bewegungen verortet. Autoritäre Kader-Strukturen haben auf dieser Demonstration ebenso wenig Platz wie jede Form des Antisemitismus, Rassismus, Queer- und Transfeindlichkeit. Das sind für uns unverhandelbare Grundsätze, die auch eine Teilnahme an den Vorbereitungstreffen ausschließen.

Solltet ihr diese Grundsätze teilen, laden wir euch gerne zur Teilnahme ein, um eine kraftvolle antikapitalistische und emanzipatorische Perspektive am 1. Mai auf die Straße zu tragen.

Das offene Vorbereitungstreffen ist am 03.April um 18h – schreib uns mit etwas Infos zu dir und wir schreiben dir dann, wo wir uns treffen.

mail to: contact@mayday.jetzt

 

Mayday will take place again this year on 1 May in Vienna and, as in previous years, we would like to invite you to the preparatory meetings. If you would like to take part, please write to us so that we can send you the time and place of the next meeting.

Mayday has always seen itself as part of the tradition of anti-authoritarian social movements. Authoritarian cadre structures have just as little place at this demonstration as any form of anti-Semitism, racism, queer and trans hostility. For us, these are non-negotiable principles that also exclude participation in the preparatory meetings.

If you share these principles, we would like to invite you to participate in order to bring a powerful anti-capitalist and emancipatory perspective to the streets on 1 May.

The open preparatory meeting is on 3 April at 6pm – write to us with some information about yourself and we’ll let you know where we’re meeting.

mail to: contact@mayday.jetzt

 

MAYDAY 23 – new meeting Point & Infos

This year the MAYDAY should have started on 01 May at 14h30 at the Platz der Menschenrechte near the Marcus Omofuma memorial stone. Instead, the meeting place will now be at the U4 Kettenbrückengasse – exit Naschmarkt. The time remains the same.

en version see below

Dieses Jahr hätte die MAYDAY am 01. Mai um 14h30 am Platz der Menschenrechte beim Marcus Omofuma Gedenkstein starten sollen. Stattdessen wird der Sammlungsort nun bei der U4 Kettenbrückengasse – Ausgang Naschmarkt sein. Die Uhrzeit bleibt gleich. Teilt die Info!

Der ursprünglich geplante Versammlungsort wurde von der Versammlungsbehörde LPD Wien untersagt, da sich dort am selben Tag rechtsextreme Verschwörungstheoretiker treffen. Wir haben alternativ dazu versucht, verschiedene Orte anzumelden:
Museumsplatz (vor dem MQ)
Weghuberpark
Grete Rehor Park / Schmerlingplatz
Schillerplatz
Karlsplatz Ausgang U4 / Resselpark
Andere Sammlungspunkte am Karlsplatz / Resselpark
Maria Theresien Platz
Kühnplatz
All diese Orte wurden von der LPD als “dort findet schon etwas statt” oder (ohne weitere Begründung) mit “das ist nicht möglich” abgelehnt.
Als Demobündnis finden wir das sehr seltsam und ein problematisches Verhalten der Vereinsbehörde. Gerne würde uns interessieren, was an all diesen Orten am 1. Mai alles stattfindet. Helft uns, das beim Weg zur Demonstration zu dokumentieren, da wir uns nicht vorstellen können, dass alle diese Orte tatsächlich mit Veranstaltungen oder Kundgebungen belegt sind.

Wir finden es skandalös, dass uns so ein zentralerer und belebter Ort für den Start der gemeinsamen 1. Mai-Demonstration verhindert wurde. Der Sammlungsort ist an einem Feiertag ein abgelegener Parkplatz. Da wir auf unserer Demonstration auch dem am 1. Mai durch die Polizei ermordeten Marcus Omofuma gedenken wollen, hat der Platz der Menschenrechte für uns einen direkten thematischen Bezug, da dort auch das Marcus Omofuma Denkmal steht. Auch für mögliche andere Orte gab es Begründungen. Einmal mehr wird damit eine solidarische Demonstration, die sich gegen prekäre Arbeit & Lebensbedingungen richtet bereits im Vorfeld grundlos schikaniert.

Wir treffen uns am 1. Mai am Parkplatz – dafür, dass Parkplätze ebenso wie Kapitalismus, Patriarchat und Rassismus bald Geschichte ist. Denn unter dem Pflaster – da liegt der Strand. MAYDAY 2023 – das gute Leben für Alle erkämpfen!
Wir sehen uns am 1. MAI – U4 Kettenbrückengase / Naschmarkt
www.mayday.jetzt #mayday #w0105 #noprecarity #noborder #gutesleben

noch einige Informationen zur Demonstration:
– Die Demonstration soll einen offenen und vielfältigen, bunten Ausdruck haben.
– Bitte beachtet maximal 2 Fahnen mit Logo pro parteipolitische Orga auf die Demo mitzunehmen. Für einen starken gemeinsamen Ausdruck achtet darauf, dass der Banner nach außen (Seitenbanner) gerichtet ist und nicht in der Demo nach vorne hin getragen werden. Sollten Gruppen Interesse haben bei der Demonstration einen Infostand aufzubauen, dann kündigt das bitte vorher bei der Mayday an.
– Wir haben diesen 1. Mai einen Fokus auf die Mobilisierung von neuen jungen Menschen gelegt, die wenig Erfahrung in der politischen Arbeit haben. Als solches bitten wir erfahrene Demoteilnehmer_innen um einen verständnisvollen und solidarischen Umgang mit unerfahrenen Menschen.
– Es gibt zudem einen Kinderblock auf der Demonstration, beachtet diesen Block und tragt mit dazu bei, dass alle gut an der Demo teilnehmen können.
– Wenn es Personen gibt, die freie Ressourcen haben am 1. Mai, kommt zum Demo-Wagen, wir haben Support Aufgaben (wie Flyer an Passant_innen verteilen) für euch!

en version:

This year the MAYDAY should have started on 01 May at 14h30 at the Platz der Menschenrechte near the Marcus Omofuma memorial stone. Instead, the meeting place will now be at the U4 Kettenbrückengasse – exit Naschmarkt. The time remains the same.

This year the MAYDAY should have started on 01 May at 14h30 at the Platz der Menschenrechte near the Marcus Omofuma memorial stone. Instead, the meeting place will now be at the U4 Kettenbrückengasse – exit Naschmarkt. The time remains the same.

The originally planned meeting place was prohibited by the authority for rallies LPD Vienna, because far-right conspiracy theorists meet there on the same day. We tried to announce different locations as an alternative:
Museumsplatz (in front of the MQ)
Weghuberpark
Grete Rehor Park / Schmerlingplatz
Schillerplatz
Karlsplatz exit U4 / Resselpark
Other collection points at Karlsplatz / Resselpark
Maria Theresia Square
Kühnplatz
All these places were rejected by the LPD as “something is already taking place there” or (without further justification) with “that is not possible”.
As a demo alliance, we find this very strange and a problematic behavior of the authoritys. We would like to know what is going on in all these places on May 1st. Help us to document this on the way to the demonstration, because we can not imagine that all these places are actually occupied with events or rallies.

We find it scandalous that we were thus prevented a more central and lively place for the start of the collective May Day demonstration. The place of gathering is a remote parking lot on a holiday. Since we also want to commemorate Marcus Omofuma, who was murdered by the police on May 1, on our demonstration, the Human Rights Square has a direct thematic reference for us, since the Marcus Omofuma monument is also located there. There were also reasons for possible other places. Once again, a solidarity demonstration that is directed against precarious work & living conditions is already harassed in advance for no reason.

We meet on May 1st at the parking lot – for the fact that parking lots as well as capitalism, patriarchy and racism will soon be history. Because under the pavement – there lays the beach. MAYDAY 2023 – fight for the good life for all!

See you on MAY 1st – U4 Kettenbrückengase / Naschmarkt
www.mayday.jetzt #mayday #w0105 #noprecarity #noborder #goodlife

Some more information about the demo:
– The demo should have an open and diverse, multicolored expression.
– Please note to bring a maximum of 2 flags with logo per party-political organization to the demo. For a strong common expression, make sure that the banner is facing outward (side banner) and not carried forward in the demo. If any groups are interested in setting up an information table at the demonstration, please announce it beforehand at the Mayday.
– We have placed a focus this Mayday on mobilizing new young people who have maybe little experience in political work. As such, we ask experienced demo participants to be understanding and show solidarity with inexperienced people.
– There is also a children’s block on the demonstration, pay attention to this block and help ensure that everyone can participate well in the demo.
– If there are people who have free resources on May 1st, come to the demo wagon, we have support tasks (like handing out flyers to pedestrians) for you!

Treffen für Betroffene von Strafen

EINLADUNG: Verwaltungsstrafe – und jetzt? Treffen für Betroffene von Verwaltungsstrafen nach dem Polizeiangriff auf die Mayday-Demo

Wenn du im Zuge der Mayday-Demo am 1. Mai 2021 eine Verwaltungsstrafe (Strafverfügung) bekommen hast laden wir dich zu einem offenen Infotreffen ein. Dort erklären wir dir wie du (jetzt und in Zukunft) einen Einspruch einlegen kannst und beantworten deine Fragen.

Wann: Di., 1.6.2021 18 Uhr
Wo: Spittelau, Augasse 2-6, Aula der Akademie der bild. Künste, Alte WU
Wer: Repressionsbetroffene & Interessierte
Mitnehmen: Strafverfügung

Vor Ort tragen wir Maske und halten Abstand, wir bitten dich negativ getestet zu kommen!

Achtung: Beim Einspruch gilt eine 2 Wochen Frist,  wenn es sich nicht ausgeht bitte hier nachlesen oder bei der Antirep-Struktur des Vertrauens melden: https://at.rechtsinfokollektiv.org/?page_id=2141

Please share!

du kannst nicht zum Treffen kommen? https://www.mayday.jetzt/index.php/2021/05/17/zwsichendurch/

  • – – – – – —

INVITATION: Administrative fine – and now? Meeting for those affected by administrative fines after the police attack on the Mayday demo

If you received an administrative fine (penalty order) in the course of the Mayday demo on May 1, 2021, we invite you to an open information meeting. There we will explain how you can appeal (now and in the future) and answer your questions.

When: Tues., 1.6.2021 6 p.m.
Where: Spittelau, Augasse 2-6, Aula der Akademie der bild. Arts, Old WU
Who: People affected by repression & interested parties
Take along: Penal Order

On site we wear mask and keep distance, we ask you to come negatively tested!

Attention: There is a 2 weeks deadline for the appeal, if it doesn’t work out please read here or contact the antirep-structure you trust: https://at.rechtsinfokollektiv.org/?page_id=2141

Please share!

If you cant come to the meeting – here you find infos: https://www.mayday.jetzt/index.php/2021/05/17/zwsichendurch/

… zwischendurch

Aktuell bekommen viele Personen, die zum Zeitpunkt des Polizeiangriffes im Park waren und die danach wegen vermeidlich fehlender Abstände und Masken aufgeschrieben wurden Post von den Behörden.

Diesbezüglich könnt ihr euch bei Asyl in Not melden

Asyl in Not schreibt dazu:
Nach der unnötigen Eskalation seitens der Polizei auf der Abschlusskundgebung von der 1.-Mai-Demonstration trudeln nun so langsam die Strafverfügungen ein.
Asyl in Not unterstützt beim Einlegen der Einsprüche!
Schickt einen Scan eurer Strafe und eure Telefonnummer unter dem Betreff “Rechtshilfe 1. Mai” an rechtsberatung@asyl-in-not.org. Denkt daran: 14 Tage Frist für den Einspruch ab dem ersten Zustellversuch!
https://asyl-in-not.org/kontakt
#polizeirepression #asylinnot #acab

– – – – – – – – –

Wer direkt von Strafen (egal Straf- oder Verwaltungsrecht) betroffen ist sollte sich bei der Rechtshilfe melden. Unter dem folgenden Link findet ihr eine Information wie: https://rotehilfe.wien/kontakt/

– – – – – – – – –
Auch bei der ÖH.Akbild könnt ihr euch weiterhin für support melden:
• wenn du mit einer Anzeige rechnest (Verwaltungsstrafe oder Strafverfahren). Wir können dir eine Erstberatung anbieten, dich über die nötigen Schritte informieren und dich auch an Anwält_innen vermitteln; wenn dir der 1. Mai nicht mehr aus dem Kopf geht und Du psychosozialen Support brauchst

Hilfreich sind:
Briefe von Polizei, Justiz, …
Zustellscheine (gelber Zettel) – für den Fristenlauf
Gedächtnisprotokoll + Filmmaterial bzw. Fotos (bitte sicher ablegen und nicht teilen ohne das es eine Absprache mit einer der Strukturen wie Demoorga oder Rechtshilfe gibt)
Kontakt (um Terminvereinbarung wird wegen Kinderbetreuungszeiten gebeten)

Sozialreferat der Hochschüler_innenschaft an der Akademie der Bildenden
Künste Wien
Augasse 2-6, 1090 Wien, 1. OG, D1.9.3
Mob: +43 677 771 00 55 (auch Signal)
oehsozialreferat@akbild.ac.at

– – – – – – – – –

Weitere Termine sind gerade in Vorbereitung:
– Ein Termin für alle Personen (und ihre Supportstrukturen) die von polizeilicher Repression betroffen sind.
– Gruppen Termine für psychosozialen Support
– Ein Termin für ein Vernetzungstreffen um auf die Repression kollektiv und emanzipatorisch und mit einem vielfältigen und Gemeinschafts- ermächtigenden Programm zu antworten

meldet euch auch weiterhin, wenn ihr Material habt, das ihr zur Verfügung stellen könnt oder solltet ihr sonst irgendwelche Anliegen oder Probleme haben

#polizeigewalt #DefundThePolice #mayday #precarity #mayday21 #repression #solidarität

Currently, many people who were in the park at the time of the police attack and who were subsequently written up for allegedly not keeping distance and/or wearing masks are receiving letters from the authorities.

Regarding this you can contact Asyl in Not

Asylum in Need writes in this regard:
After the unnecessary escalation on behalf of the police at the final rally of the 1 May  demonstration, the penalty notices are now slowly rolling in.
Asyl in Not supports the appeals process!
Send a scan of your sentence and your phone number to rechtsberatung@asyl-in-not.org with the subject line “Legal Aid May 1st”. Remember: 14 days to appeal from the first delivery attempt!
https://asyl-in-not.org/kontakt
#policerepression #asylinnot #acab

– – – – – – – – –

Anyone who is directly affected by punishments (no matter criminal or administrative) should contact Legal Aid. At the following link you can find an information like: https://rotehilfe.wien/kontakt/

– – – – – – – – –
You can also still contact the ÖH.Akbild for support:
– if you expect to be reported (administrative penalty or criminal proceedings). We can offer you an initial consultation, inform you about the necessary steps and also refer you to lawyers; if you can’t get May 1 out of your head and you need psychosocial support.

Helpful are:
Letters from police, justice, …
Delivery slips (yellow slip) – for the deadline process
Memory protocol + film material or photos (please file safely and do not share without an agreement with one of the structures such as Demoorga or legal aid)
Contact (please make an appointment because of childcare schedule)

Social Department of the Student Union at the Academy of Fine Arts Vienna
Arts Vienna
Augasse 2-6, 1090 Vienna, 1st floor, D1.9.3
Mob: +43 677 771 00 55 (also signal)
oehsozialreferat@akbild.ac.at

– – – – – – – – –

Further dates are in preparation:
– An appointment for all persons (and their support structures) who are affected by police repression.
– Group dates for psychosocial support
– A date for a networking meeting to respond to the repression collectively and emancipatory and with a diverse and community-empowering program.

keep in touch if you have material you can make available or if you have any other concerns or problems

MAYDAY 2021 nachhören

Links & Kontakt (social media) in Reihenfolge der Beiträge
Links & contact (social media) in order of contributions

So that the perception of the MAYDAY demonstration on May 1, 2021 in Vienna is not reduced to the police attack on the closing rally, we bring a majority of the speeches held in the course of the MAYDAY demonstration here for listening.

Support ?? Material ?? Anzeige ?? Polizeigewalt erfahren ?? etc. – hier gehts weiter: https://www.mayday.jetzt/index.php/2021/05/01/defundthepolice/

support


english version below

Liebe alle! Wie ihr euch vorstellen könnt durchmischen sich bei uns viele Gefühle und Zustände. Wut, Erschöpfung, Verletztheit, Entsetzen, Empörung und Ärger. Wir nehmen das was passiert ist als Angriff auf uns alle wahr. Statt solidarischen Vernetzen wurde uns mit Pfefferspray, Tritten und Knüppel der 1. Mai zerschlagen.

Wir reagieren darauf auf unterschiedliche Arten, planen Reaktionen, organisieren die Solidaritäts-Strukturen für alle Betroffenen und besprechen und in unseren unterschiedlichen Gruppen und Kontexten.

Um gut reagieren zu können brauchen wir auch weiterhin eurer mitwirken:

– Wenn ihr am 01. Mai im betroffenen Zeitraum im Park wart schreibt bitte Gedächtnisprotokolle (https://at.rechtsinfokollektiv.org/?page_id=206 ) diesen könnt ihr (sofern ihr das wollt, zwecks Dokumentation der Ereignisse und für die Rechtshilfearbeit) hier gesichert übermitteln (https://coview.info/watchgroup/ )

– Meldet euch, wenn ihr Support benötigt. Viele von uns wurden verletzt. Das können sowohl körperliche als auch traumatisierende Belastungen sein, die aus der Situation entstanden sind sein. Wir haben dafür Kontaktmöglichkeiten gesammelt (https://www.mayday.jetzt/index.php/2021/05/01/defundthepolice/ ), ihr könnt euch aber auch darüber hinaus für Support diesbezüglich melden. Wir planen auch Gruppentreffen zum gemeinsamen Austauschen, auch dafür schreibt uns bitte via E-Mail (pgp via https://www.mayday.jetzt/index.php/kontakt/) oder verschlüsselten Webformular ( https://coview.info/watchgroup/ )

– Wir sammeln weiter Material, bitte stellt dieses nicht online. Wenn ihr Material habt (Fotos, Videos), schreib uns via E-Mail und Formular ( https://coview.info/watchgroup/ ) und wir stellen euch einen gesicherten Upload zur Verfügung oder machen ein Treffen mit euch aus.

– Einige der Betroffenen planen in der nächsten Woche ein Treffen, um sich rund um das Thema #DefundThePolice zu organisieren. Wenn ihr Interesse habt im Kontext einer gemeinsamen Kampagne als gemeinsames Bündnis gegen diese Zustände zu agieren, und gemeinsam dafür einzustehen das es eine Zukunft frei von Polizeigewalt gibt, gerne ebenfalls melden, dann bekommt ihr eine Einladung zum Treffen.

Jedenfalls – meldet euch! Niemand von uns soll in dieser Situation alleine sein, melde dich, wenn du etwas brauchst. Teilt diese Information bitte in eurem Umfeld. Lasst und gemeinsam gegen die Repression agieren!

Solidarische Grüße MAYDAY
#mayday21 #mayday #DefundThePolice #w0105 #solidarität #solidarity #precarity #prekarität

– – – – – – – – – –

Dear all! As you can imagine, we have many emotions and feelings mixed together. Anger, exhaustion, hurt, horror, outrage and anger. We perceive what happened as an attack on all of us. Instead of solidary networking, our May Day was smashed with pepper spray, kicks and batons.

We react to this in different forms, we plan reactions, we organize solidarity structures for all those affected and we discuss in our different groups and contexts.

In order to respond well, we need your continued participation:

– If you were in the park on May 01 during the affected period, please write memorial protocols (https://at.rechtsinfokollektiv.org/?page_id=206 ) that you can submit (if you wish, for the purpose of documenting the events and for legal aid work) secured here (https://coview.info/watchgroup/ ).

– Get in touch if you need support. Many of us have been injured. This can be both physical and traumatizing stresses that have resulted from the situation. We have collected contact information for this (https://www.mayday.jetzt/index.php/2021/05/01/defundthepolice/ ), but you can also reach out beyond that for support in this regard. We are also planning group meetings to share, for this too please write to us via email (pgp via https://www.mayday.jetzt/index.php/kontakt/) or encrypted web form ( https://coview.info/watchgroup/ ).

– We continue to collect material, please do not post it online. If you have material (photos, videos), write us via email and form ( https://coview.info/watchgroup/ ) and we will provide a secure upload or arrange a meeting with you.

– Some of the people involved are planning a meeting next week to organize around #DefundThePolice. If you are interested to act in the context of a common campaign as a common alliance against these conditions and to stand up together for a future free of police violence, please contact us too, then you will get an invitation to the meeting.

In any case – get in touch! None of us should be alone in this situation, get in touch if you need anything. Please share this information in your environment. Let’s act together against the repression!

Solidarity greetings MAYDAY
#mayday21 #mayday #DefundThePolice #w0105 #solidarity #precarity #precarity

sammlung berichte MAYDAY #w0105

Hier berichte / Sammlung von berichten / Stellungnahmen von verschiedenen Gruppen rund um die MAYDAY

02.05.2021
Bericht Wiener Arbeiter_innen Syndikat
https://wiensyndikat.wordpress.com/2021/05/01/unglaubliche-entgleisung-der-wiener-polizei/

Anarchosyndikalistische Jugend Wien
https://asjwien.wordpress.com/2021/05/02/eskalation-am-1-mai-in-wien/

03.05.2021
Presseaussendung MAYDAY
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210503_OTS0015/mayday-solidarische-und-bunte-1mai-demonstration-durch-polizei-angegriffen

ÖH.Akbild: Polizei greift von ÖH.akbild angemeldete Demonstration am 1.Mai an
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210503_OTS0019/polizei-greift-von-oehakbild-angemeldete-demonstration-am-1mai-an

ÖH Wien: Massive Polizeigewalt bei 1. Mai Demonstration in Wien
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210503_OTS0021/massive-polizeigewalt-bei-1-mai-demonstration-in-wien

Seebrücke Wien: Einige Worte und Eindrücke zur Demo vom 1.Mai.
https://www.facebook.com/SeebrueckeWien/posts/5387903604617003

07.05.2021
Deserteurs und Flüchtlingsbereatung: Statement zum 1.Mai
https://deserteursberatung.at/index.php/2021/05/06/statement-zum-1-mai/